LOGO

Písemné doklady

  Do světla psaných dějin vstupuje Kolín za vlády Přemysla Otakara II. Tento panovník začal za pomoci německých kolonistů na obranu svého královského majestátu proti vzmáhajícímu se vlivu klášterů a šlechty zakládat nová a opevňovat stará města. Do období jeho vlády můžeme položit i vznik středověkého lokačního města Kolína. Snad právě on pozval krátce po svém nástupu na český trůn německé kolonialisty, aby v úrodné krajině v Polabí na skalnatém návrší nad řekou založili město. Stalo se tak pravděpodobně někdy v polovině 50. let 13. století. Krátce nato rozkázal Přemysl Otakar II. Kolínským, aby město opevnili hradbami a za to je osvobodil na čtyři léta od všech berní, platů, cel a mýt. Latinský nápis se o tom zachoval ve formuláři králova písaře Jindřicha z Isernie, není však datován. Nejstarší datovaná zpráva o Kolíně, a to již jako o městě hotovém, které je dáváno příkladem městu jinému, je z 8. září.

  Původní obyvatelé, převážně zemědělci, byli německými kolonisty, řemeslníky a živnostníky, podrobeni. Příslušníci zbohatléto německého patriciátu se stávali i nákladníky nedalekých stříbronosných kutnohorských dolů, začali si nákladně budovat své domy a později z vděčnosti za Boží požehnání vystavěli na vršku proti Kutné Hoře roku 1292 hornický kostel Všech svatých.

  Po smrti posledního Přemyslovce Václava II. nastaly boje o český trůn. V roce 1307 se pokusil dobýt Kolín jeden z uchazečů o něj, německý král Albrecht. Byl však odražen měšťany a hrdinným obráncem Jaroslavem ze Žerotína. Ani další boje o český trůn se Kolínu nevyhnuly. V roce 1310 Jan Lucemburský při tažení proti Jindřichu Korutanském žádal Kolínské, aby mu otevřeli brány. Tito nevědouce, jak spor dopadne, tak neučinili a nepomohl ani příslib, že se Jan nechá právě zde v chrámu sv. Bartoloměje korunovat českým králem. Když se poté stal Jan Lucemburský panovníkem, odňal Kolínu jejich výsady, udělené jim dřívějšími králi. Netrvalo však dlouho a panovník městu jeho výsady nejen vrátil, ale udělil mu i nové. Čeští panovníci Karel IV. a Václav IV. obdařili město řadou dalších privilegií, která umožnila růst města a bohatnutí měšťanů. Kolín se tehdy řadil mezi největší města a nejpřednější města království.


Píše a tvoří Ondřej Suchánek |  zc.manzes@okenahcus   | kolin.webz.cz | 2007 - 2008
Historie královského města Kolína nad Labem
Historie královského města Kolína nad Labem
Kamera (náměstí)
Online kamera